เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความงานวิจัย

วันที่เผยแพร่ เรื่อง สถานะ
วันที่บันทึก เรื่อง สถานะ
17-พ.ค.-2565 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานด้านภาษาในการประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : รัตนา รัชตพิสิฐกร , , อ่าน : 95

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 ผลของการให้ความรู้ตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันวัณโรค แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อำเภอเชียงของ

ผู้วิจัย : นิภา จักรสมศักดิ์ , , อ่าน : 84

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 สมรรถภาพปอดและความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงรอบโรงโม่หิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ทวีวัฒน์ วุฒิสาร , , อ่าน : 73

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : อุไรวรรณ ชัยมินทร์ , , อ่าน : 102

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้วิจัย : รัตนา เบ็ญชา , , อ่าน : 97

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชนจังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ประเสริฐ วันดี , , อ่าน : 99

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 การนำระบบ ABC-VED Analysis มาใช้ในการบริหารเวชภัณฑ์และคลังยา โรงพยาบาลพาน

ผู้วิจัย : วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ , , อ่าน : 8

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนแบบแผน การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาล เวียงเชียงรุ้ง

ผู้วิจัย : รัชดาภรณ์ เบ็ญจสุวรรณ , , อ่าน : 12

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยความหวังต่อการรับรู้ภาระของญาติผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

ผู้วิจัย : รัตนา เบ็ญชา , , อ่าน : 12

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องโรคไตและการบำบัดทดแทนไตผ่าน ระบบออนไลน์ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

ผู้วิจัย : วรรธิดา ใจคำวัง , , อ่าน : 7

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ตามหลักการกระจายของโรคตาม บุคคล เวลา และสถานที่ ในหมู่บ้านที่ควบคุมโรคไม่ได้ จังหวัดเชียงราย 2558-2562

ผู้วิจัย : ปรเมนทร์ อริเดช , , อ่าน : 7

ผ่าน